COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, moeten we allemaal een bijdrage leveren. Daarom werken wij van Djopzz de komende tijd vanuit huis. Het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving vinden wij erg belangrijk. Uiteraard zetten we ons in om onze dienstverlening voort te zetten en zijn wij via mail, app en telefonisch bereikbaar. We zijn er voor onze flexmedewerkers en klanten en steunen en informeren hen zo goed als we kunnen.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

FAQ

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten:

Voor fase A geldt in principe: ‘geen werk, geen loon’ (zie artikel 22 lid 1 t/m 4 van de ABU-CAO). Het is hierbij wel van belang dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk in je uitzendovereenkomst is opgenomen. Als er geen werk is wordt er geen loon doorbetaald. Wel heb je hier te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

Voor fase B geldt dat je de uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting alleen kan toepassen als er géén of maximaal 26 weken gebruik is gemaakt van fase A (artikel 22 lid 6 ABU-CAO). Ook dan moet dit wel zijn opgenomen in de uitzendovereenkomst. Ook hier heb je te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

*Voor meer informatie over de regels bij een oproepovereenkomst:

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten:

Hierbij geldt loondoorbetaling van de afgesproken contracturen. Als je niet kan werken omdat het bedrijf gesloten is dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal het loon moeten worden doorbetaald. Wel kan het bedrijf je vervangende passende arbeid bieden, zie hiervoor artikel 23 en 24 van de ABU-CAO.

Voor uitzendovereenkomsten fase A met uitzendbeding:

Als de opdrachtgever de opdracht daadwerkelijk beëindigt, dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting.

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal in beginsel het loon moeten worden doorbetaald. Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten geldt ‘geen werk, geen loon’. Zie situatie 1.

In dit geval gelden de gewone regels over loonbetaling bij ziekte. Dat is voor het coronavirus niet anders. Als je ziek bent, dan is artikel 25 van de ABU-CAO van toepassing. Voor de uitzendkracht met een overeenkomst in fase A met uitzendbeding geldt dat bij ziekte de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt. De uitzendkracht is dan uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat bij ziekte het loon voor de duur van de overeenkomst moet worden doorbetaald. Het 1e jaar 90%, het 2e jaar 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Als de school of de kinderopvang sluit en je met spoed je kind(eren) moet ophalen, dan is er sprake van calamiteitenverlof. De uitzendkracht moet dit wel bij Djopzz melden. Calamiteitenverlof valt onder artikel 28 van de ABU-CAO. Voor fase A met uitzendbeding geldt hiervoor de reservering voor kort verzuim/buitengewoon verlof (voor zover opgebouwd). Voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat het loon moet worden doorbetaald. Calamiteitenverlof geldt voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als de uitzendkracht op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Als de uitzendkracht geen oppas kan vinden, dan zal hij daarna (in overleg met de werkgever) vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten (fase A, B en C) is hierop geen uitzondering gemaakt.

De uitzendkracht heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon.

Als uitzendkracht kan je per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij als uitzendkracht degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof.

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is dan geldt het volgende:

-Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet kan werken. De uitzendkracht moet aangemeld worden bij UWV.

-Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en de quarantaine zal in de meeste gevallen voor risoco van de uitzendorganisatie komen.

-Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.

 

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NOW-ontvangt.

Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is.

Als u op grond van uw arbeidsovereenkomst recht heeft op een reiskostenvergoeding, dan heeft u recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer u als gevolg van de coronacrisis niet werkt en als gevolg daarvan geen reiskosten meer heeft.

De NOW biedt uw werkgever indien hij aan de voorwaarden voldoet een tegemoetkoming in de loonkosten. U hoeft daar zelf niets voor te doen en dit staat los van uw recht op loon.

Nee. Voor u geldt dat u gewoon blijft werken. Uw werkgever dient noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als u ziek bent, of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoeft u niet werken. U heeft recht op loon. Dit geldt ongeacht of uw werkgever een NOW-toekenning ontvangt.

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst.

Uw werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).